D205. D206

Канал за подаване на сигнали

Съгласно Заповед № 8-2 / 04.05.2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г., всяко физическо лице в публичния и частния сектор има право да подава сигнали или публично да оповестява нарушения на националното законодателство или на актовете на Европейския съюз, когато се застрашава и/или уврежда обществения интерес и се нарушава правото на ЕС, които нарушения са му станали известни при или по повод изпълнение на трудовите или служебни задължения или в друг работен контекс. Спрямо тези лица, както и спрямо лицата свързани с тях, се прилагат определени мерки за осигуряване на защита, регламентирани в посочения по-горе закон, като забрана за ответни действия, обезщетяване на претърпени вреди, мерки за подкрепа, мерки за запазване на поверителността и самоличността, мерки за защита на личните данни и пр.

Сигнал по  ЗЗЛПСПОИН може да се подава писмено или устно до служителя, отговарящ за тяхното разглеждане – Красен Димитров Колев, намиращ се на адрес гр. Стара Загора ул. „Промишлена“ № 43, офис „Транспорт“ в базата на дружеството.

1.Писмени сигнали се подават чрез:

- попълване на формуляр по утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД), който може да изтеглите тук;

- писмено изявление, представено на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали;

- попълнен формуляр или писмено изявление, изпратено с пощенска пратка на адресите на дружеството в гр. Стара Загора ул. „Промишлена“ № 43 или в гр.Гълъбово ул.“Д-р Жеков“ № 20 А, върху която под адреса на получателя е изписан текст „сигнал по ЗЗЛПСПОИН“;

- писмо по електронната поща на адрес [email protected];

2.Устни сигнали се подават чрез телефон 0885284838 или друга система за гласови съобщения на същия номер, както и чрез лична среща със служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, по искане на сигнализиращото лице в уговорен между тях подходящ срок. Подаденият от Вас устен сигнал ще бъде документиран от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, чрез попълване на утвърдения от  КЗЛД формуляр за подаване и регистриране на сигнали, върху който ще Ви бъде предложено да се подпишете ако желаете, след като Ви бъде дадена възможност да го проверите, да го коригирате и съответно да се съгласите със съдържанието на формуляра. Следва да се попълнят всички данни във формуляра.

3.Към сигналите могат да се прилагат всякакви източници на информация в подкрепа изложените в тях твърдения, както и могат да се посочват на документи и лица, които биха могли да потвърдят сигнала.

4.В случай че сигналът не отговаря на някое от изискванията на закона, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

5.Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години, а образуваното производство се прекратява за маловажни случаи без нужда от предприемане на допълнителни действия; по подаден повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация; а когато има извършено престъпление, сигналът и преписката към него се изпращат в прокуратурата.

6.Правата, предоставени на физическите лица по ЗЗЛПСПОИН не могат да бъдат ограничавани, и този закон не засяга правото на работниците и служителите да се консултират със своите представителни и синдикални организации, както и с представители по чл.7 ал.2 от КТ. Законът не ограничава и правото на независимост на  представителните органи на работниците и служителите, както и правото им да сключват колективни трудови договори.

7.Всяко лице може да избере начин на сигнализиране по свое усмотрение и с оглед фактическата обстановка по чл.11 от ЗЗЛПСПОИН, като избере да сигнализира чрез един от каналите, или чрез комбинация от два канала, или и пък и чрез трите начина на сигнализиране, уредени в закона – канал за вътрешно подаване на сигнали, канала за външно подаване на сигнали и публично оповестяване на информация.

8.Правилата за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях по ЗЗЛПСПОИН могат да бъдат прочетени тук.