D205. D206

Общи условия

1. Общи положения

1.1.Настоящите общи договорни условия са предназначени за регулиране на отношенията между “РОСИ” ЕООД гр. Гълъбово ул. “Д-р Жекова” №20 “А”, ЕИК 123556288 и идент.код по ЗДДС BG 123556288, наричано по-долу за краткост “продавач” и клиентите на дружеството, ползващи неговия електронен магазин.

1.2. Данни за кореспонденцията с продавача :

Адрес : Стара Загора, кв. "Индустриален", ул. "Промишлена" 43

Телефон : 042 620 660

Електронна поща : [email protected]

1.3. Настоящите общи договорни условия в съответната им валидна редакция са

неразделна част от всички съществуващи и бъдещи договори с клиенти, сключени от нас, доколкото изрично и писмено не е уговорено друго.

  1.4. Офертите, направени от продавача, са необвързващи. Счита се, че е сключен договор за доставка на стоки и/или услуги едва с получаване на потвърждение на поръчката.

  1.5.   Настоящите разпоредби са валидни за всички електронно предлагани от продавача стоки и услуги.

  2. Доставка, забава

  2.1. Доставката се извършва за сметка и на риск на клиента, доколкото писмено не е уговорено друго.

  2.2. При липса на друга уговорка срокът на доставка започва от най-късния от следните моменти:

  a) Дата на потвърждението на поръчката;

  б) Дата на изпълнение на всички предпоставки в задължения на клиента;

  в) Датата, на която сме получили подлежащия на плащане преди доставката аванс.

  2.3.Продавачът има право да извършва частични и предварителни доставки.

  2.4. Предаването на стоките и услугите се извършва за сметка на клиента по един от следните начини:

  а) в склада на дружеството;

  б) чрез пощенски куриер срещу наложен платеж;

  При доставка с куриерска фирма Еконт, може да се възползвате от услуга „Преглед“ на пратката.

  При избор на тази услуга и в случай, че се откажете от пратката след преглед, ще заплатите куриерските услуги за доставка и връщане на стоката.

  в) друг изрично уговорен с клиента начин.

  2.5. Може да се уговори предаване и на друго място или на превозвач, като в тези случаи рискът от погиване и повреждане преминава върху клиента от момента, в който стоките напуснат нашия склад.

  2.6. Стоките и услугите се предават в уговорен между страните срок, а ако такъв не е уточнен, клиентът може да иска предаването им в разумен срок.

  2.7. Ако клиентът не приеме стоките и/или услугите, предоставени му в съответствие със заявеното от него, на уговореното място и в уговорения момент,продавачът може или да изиска изпълнение с определяне на срок за приемане или да се оттегли от договора, като клиентът дължи направените до този момент разходи по доставката. При определянето на допълнителен срок за специални изпълнения следва да се има предвид, че вече изработеното не може да се използва за други цели и се дължи неговото заплащане.

  2.8. Разходите по доставките извън склада на продавача са за сметка на клиента. При отказ от страна на клиента да извърши приемане, по причина която не се дължи на виновно поведение на продавача, клиентът заплаща всички транспортни разходи от и до склада на продавача.

  2.9. Незначителни просрочвания на срока на доставка се приемат във всеки случай от клиента без да има право на претенции за обезщетяване на вреди или право на оттегляне от договора. Форсмажорни обстоятелства и други непредвидими или неподдаващи се на влиянието ни събития (трудово-правни спорове, смущения в транспорта, прекъсвания на енергоснабдяването, пътно-транспортни произшествия, закъснения на доставки от доставчици и др.) удължават съответно срока на доставка, а при при невъзможност за изпълнение - задължението на продавача за доставка отпада.

  2.10. В случай на закъснение на доставката по вина на продавача клиентът може или да изиска изпълнение с определяне на уместен допълнителен срок или да се оттегли от договора.

  2.11. Ако предвиденият в член 2.10 допълнителен срок не бъде спазен по вина на продавача, клиентът може да се откаже писмено от договора по отношение на всички все още недоставени стоки. Клиентът има право да му бъдат възстановени всички извършени до този момент плащания по недоставените стоки и/или услуги. Претенции извън това се изключват.

  2.12. Продавачът предава стоките и/или услугите в съотвествие с изискванията на ЗЗП, което се удостоверява с подписа на клиента или негов упълномощен представител при получаването им.

  2.13. Минималната сума на заявката за износ е 50 евро без ДДС.

  3.Цена

  3.1 Всички обявени цени следва да се възприемат франко склада на продавача, без в тях да са включени опаковане и товарене. Ако доставката е уговорена с получаване извън склада на продавача, цените следва да се възприемат без транспорт, разтоварване, пренасяне, куриерски услуги и др.

  3.2 Цените се основават на разходите към момента на ценообразуване. Ако разходите се променят до момента на доставка, то тези промени са в полза, респективно за сметка на клиента.

  3.3. Всички обявени цени са с включен в тях ДДС.

  4. Условия на плащане

  4.1.Плащанията се извършват в съответствие с обявените цени и договорените условия. Ако в потвърждението на поръчката не е договорено друго, цената на стоките и/или услугите се заплаща след получаване на потвърждение на тяхната поръчка и преди тяхното предаване или изпращане.

  4.2. Продавачът има право да изготвя частични сметки, доколкото доставките могат да се извършват на части.

  4.3. Клиентът няма право да задържа плащания поради гаранционни искове или други, непризнати от продавача насрещни претенции, от какъвто и да било характер. Извършено по този ред прихващане е изключено.

  4.4. Ако клиентът е изпаднал в забава с дължимото плащане продавачът може да отсрочи изпълнението на своите задължения до извършване на просрочените плащания и/или да изиска незабавното плащане на цялата покупна цена, или да се оттегли от договора. Във всеки случай продавачът има право на неустойка в размер на 0,1% върху неплатената цена, но не повече от 10 % от стойността на поръчката. Продавачът има право и на иск за обезщетяване на претърпените от него по-големи вредите от забавата.

  5. Отговорност

  5.1 Продавачът дава гаранция за това, че доставките на стоки и/или услуги се извършват с обявеното качество. За специфични свойства се носи отговорност само, ако за това е дадено писмено съгласие. За отклонения, обусловени от производството или материалите, не се носи отговорност.

  5.2.Клиентът следва да предяви писмено рекламация за евентуални недостатъци незабавно при приемане на стоките и/или услугите, респ. в първия възможен момент, в който подобни недостатъци са били установими, но не по-късно от 2(два) работни дни, след тяхното получаване, като ги опише детайлно по вид, количество, индивидуални особености и пр. При опакована стока се приема за договорен тридневен срок за рекламация.

  5.3. В случаите на възражения за недостатъци и рекламации клиентът е задължен най-напред да извърши приемане на стоките и/или услугите, да ги разтовари и складира стоките в съответствие с изискванията за това.

  5.4 Ако възражение за недостатъци не бъде направено, стоката се счита за приета. В този случай гаранционни искове и/или искове за обезщетяване на вреди, както и право на обжалване поради грешка изрично се изключват.

  5.5 Разходите за предприето от клиента отстраняване на недостатъците, в т.ч. разходите за евентуални покупки с цел подмяна, продавачът поема само, ако е дал предварително писмено съгласие за това.

  5.6. При скрити недостатъци на стоката клиентът има право алтернативно:

  - да иска замяна на стоките с качествени такива;

  - да иска съответно намаление на цената.

  5.7. Правото на Клиента по точка 5.6 се погасява с изтичането на 2 (два) работни дни от предаването.

  5.8. Продавачът предприема мерки и носи отговорност за защита на личните данни на клиента, които са му станали известни при и по повод на договорните отношения.

  6.Други разпоредби

  6.1. Евентуалната недействителност на някоя от клаузите на тези Общи условия не води до недействителност на конкретния договор,сключен между страните.

  6.2. Страните се задължават да не преотстъпват на трети лица информация, получена при или по повод сключването или изпълнението на договора.

  6.3. Съобщенията между страните се считат за валидно направени ако са изготвени и връчени в писмен вид или на електронната поща.

  6.4. Всички спорове, породени от сключен между страните договор, към който се прилагат настоящите Общи договорни условия, се решават по взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

  6.5. Настоящите Общи договорни условия се публикуват на адрес : rosi.bg заедно с всички допълнения и изменения към тях и се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.